MAŁŻEŃSTWO

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela … (Mt 19, 6)


Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem wzajemnego uświęcania się i pomagania w drodze do Boga.


– Sakrament małżeństwa w naszej parafii mogą zawrzeć osoby faktycznie zamieszkałe na jej terenie przynajmniej od 6 miesięcy (zameldowanie nie ma tu znaczenia, liczy się fakt zamieszkania),
– Pary spoza parafii muszą mieć zgodę swojego ks. proboszcza,
– Narzeczeni mieszkający za granicą, wszelkie formalności dopełniają tam, gdzie mieszkają i uczęszczają do kościoła, zaś w naszej parafii, po wcześniejszym ustaleniu terminu, sprawowana jest tylko sama ceremonia sakramentu małżeństwa.


Krok 1. Rezerwacja terminu ślubu (ok. rok przed ślubem)
Narzeczeni przychodzą do kancelarii we dwoje lub jedno z nich. Z reguły ksiądz pyta wtedy o to, czy jest się ochrzczonym i bierzmowanym i czy ma się ukończony kurs przedmałżeński. Jeżeli nie ukończyli kursu – należy to niezwłocznie uzupełnić. W razie rezygnacji ze ślubu lub chęci zmiany terminu należy powiadomić kancelarię parafialną.


Krok 2. Ustalenie terminu spisania protokołu przedmałżeńskiego (4 miesiące przed ślubem)
Narzeczeni przychodzą do kancelarii i umawiają się na spotkanie, podczas którego odbędzie się spisanie protokołu przedślubnego.
Kto ma się zgłosić?
Obydwoje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Tym samym wyrażają dobrowolną i osobistą chęć zawarcia sakramentu małżeństwa. Nie może tego zrobić za nich ktoś inny.


Krok 3. Spisanie protokołu przedślubnego (ok. 3 miesiące przed ślubem)
Narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:
– Świadectwo chrztu – z parafii, gdzie zostali ochrzczeni (świadectwo chrztu jest ważne 3 miesiące),
– Świadectwo bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, gdzie miało ono miejsce,
– Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii,
– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności przeciwnych do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące),
– Dowody osobiste,
– Dane świadków – imię, nazwisko,
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
– Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego – trzy nauki
– wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC.


Ważne:
– Po spisaniu protokołu wypisywane są tzw. „Zapowiedzi”. W naszej parafii są one wywieszane na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła (dwie lub trzy niedziele z rzędu). Osoba spoza parafii otrzymuje je dodatkowo w formie wypełnionej kartki i zanosi do swojej parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza tę kartkę z potwierdzeniem miejscowego ks. proboszcza z powrotem do naszej kancelarii parafialnej,
– Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź (zachęcamy, by była to spowiedź generalna, tzn. z całego życia) odbywa się po spisaniu protokołu. Druga spowiedź (z okresu narzeczeństwa) odbywa się tuż przed ślubem – dzień lub dwa dni wcześniej. Jeśli narzeczeni mieszkają razem przed ślubem odbywa się tylko jedna spowiedź przedślubna (generalna – z całego życia) tuż przed ślubem i dopiero wtedy otrzymują oni sakramentalne rozgrzeszenie,
– Po spisaniu protokołu Narzeczeni zamawiają osobiście pana organistę, pana kościelnego i panią, zajmującą się dekoracją świątyni oraz ustalają z nimi szczegóły dotyczące ich zaangażowania (od strony muzycznej. liturgicznej i wystroju kościoła):
Pan organista …
Pan kościelny …
Pani florystka i dekoratorka …


Krok 4. Ostatnie formalności (tydzień przed ślubem)
Narzeczeni spotykają się z kapłanem w kancelarii parafialnej celem omówienia szczegółów przebiegu Ceremonii Ślubnej. Osoby spoza parafii dostarczają zaświadczenie o wygłoszonych „Zapowiedziach”.


Krok 5. Dzień zawarcia sakramentu (10 minut przed ślubem)
Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii. Tam składają ostatnie podpisy w Księdze Ślubów oraz na dokumentach z USC.
Przynoszą ze sobą:
– kartki od spowiedzi,
– obrączki,
– dowody osobiste.
Wtedy też do zakrystii przychodzi fotograf i kamerzysta – okazują potwierdzenie ukończenia kurialnego kursu rejestrowania uroczystości religijnych.
Przypominamy, że:
– fotografowanie i filmowanie podczas Ceremonii ślubnej przysługuje tylko osobom (firmom), mającym odpowiednie zezwolenie z Kurii Biskupiej, wydawane po odbyciu specjalnego kursu sposobu rejestrowania ceremonii liturgicznych,
– obecność zespołu śpiewaczego lub drugiego organisty oraz proponowany przez Narzeczonych repertuar muzyczny musi być uzgodniony z kapłanem,
– w trosce o estetykę – nie sypiemy kwiatów i innych ozdób w kościele ani przed kościołem.